Generelt
Salgsbetingelsene (som man godkjenner ved opprettelse av konto) gjelder for salg av varer og tjenester fra Forté Nor AS til kjøpere som ikke er forbrukere, med mindre noe annet er særskilt skriftlig avtalt i det enkelte tilfellet.
Selger er: Forté Nor AS.
Kjøper er: Den bedriften som er oppgitt som kjøper i bestillingen. Forté Nor AS selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret. Forté Nor AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.
Selve nettbutikken/plattformen som er knyttet til domenet www.forte.as
For å utføre kjøp på www.forte.as må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet.
De relevante salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.
Vi leverer kun til fastlands Norge og Svalbard.
Selger vil ta betalt for varer med mva.
Alle varer levert av Forté Nor AS kan brukes i Norge.

Bestillings- og avtaleprosess
Alle oppgaver og data som finnes i www.forte.as som produktmateriell og produktkataloger etc., kan bli endret/justert uten særskilt varsel frem til bindende kjøpsavtale er inngått.
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling og vår markedsføring eller på annen måte.
Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.

Priser
Alle priser er oppgitt eks. mva, ex-Works. fra Forté Nor AS sitt lager. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Dersom bedrifter mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Forté Nor AS innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.
Ved kjøp av varer fra Forté Nor AS ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.
Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av, prisendringer fra leverandører eller valutaendringer.

Betaling/Morarenter
Dersom faktura/utestående ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven.
Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.
Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Levering
Vi sender varene vanligvis som bedriftspakke med Bring. Forté Nor AS forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Forté Nor AS gi deg informasjon om dette.
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tiansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.
Bruksanvisning vil være tilgjengelig på hjemmesiden: www.forte.as
Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for det leverte over på Kjøper når varen blir overlevert til fraktfører. Dette anses som levering.

Reklamasjon og garanti
Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf. Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler
Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.
Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.
Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgere skriftlig.
Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.
Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes bedrifter eller forhold på hans side, har Selger ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Selger foretar retting eller omlevering, kan ikke Kjøper gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik.

Erstatningsansvar
Selger fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar
Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Selger erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.