Vilkår og betingelser
Denne siden (sammen med dokumentene som er referert til på den) forteller deg bruksvilkårene du kan benytte deg av vår hjemmeside www.forte.as(“vår side”), enten som gjest eller registrert bruker. Les disse bruksbetingelsene nøye før du begynner å bruke nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt, indikerer du at du godtar disse vilkårene for bruk, og at du samtykker til å overholde dem. Hvis du ikke samtykker til disse vilkårene for bruk, må du avstå fra å bruke nettstedet vårt.

Informasjon om oss
www.forte.as er et nettsted som drives av Forté Nor AS («vi»). Vi er registrert i Norge under foretaksnummer 981 451 686.

Åpne nettsiden vår
Tilgang til nettstedet vårt er tillatt midlertidig, og vi forbeholder oss retten til å trekke eller endre tjenesten vi leverer på nettstedet vårt uten varsel (se nedenfor). Vi vil ikke være ansvarlig hvis nettstedet vårt av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig når som helst eller for noen periode.
Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til noen deler av nettstedet vårt, eller hele nettstedet, til brukere som har registrert seg hos oss.
Hvis du velger, eller får du en brukeridentifikasjonskode, passord eller annen informasjon som en del av sikkerhetsprosedyrene våre, må du behandle slik informasjon som konfidensiell, og du må ikke røpe den til noen tredjepart. Vi har rett til når som helst å deaktivere brukeridentifikasjonskode eller passord, enten det er valgt av deg eller tildelt av oss, hvis du etter vår mening ikke har overholdt noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene.
Når du bruker nettstedet vårt, må du overholde bestemmelsene i vår policy for akseptabel bruk.
Du er ansvarlig for å gjøre alle nødvendige ordninger for at du skal ha tilgang til nettstedet vårt. Du er også ansvarlig for at alle personer som får tilgang til nettstedet vårt via din internettforbindelse, er klar over disse vilkårene, og at de overholder dem.

Immaterielle rettigheter
Vi er eier eller lisensinnehaver av alle immaterielle rettigheter (inkludert alle opphavsrettigheter, patenter, varemerker, servicemerker, handelsnavn, rettigheter til programvare, domenenavn, bilder, logoer, andre særegne merkefunksjoner eller design (inkludert utseendet og andre visuelle eller ikke-bokstavelige elementer) enten de er registrert eller uregistrert) på nettstedet vårt, og i materialet som er publisert på det. Disse verkene er beskyttet av copyright og andre immaterielle rettigheter og traktater rundt om i verden. Alle slike rettigheter er forbeholdt.
Vi gir deg en ikke-overførbar, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens til å bruke programvaren som er gitt til deg av oss på nettstedet vårt («Programvaren»). Denne lisensen er utelukkende for å gjøre det mulig for deg å bruke nettstedet vårt på den måten som er tillatt i disse bruksvilkårene. Du kan ikke gi en sikkerhetsinteresse i eller over, tildele, gi en underlisens til eller på annen måte overføre deler av din rett til å bruke programvaren.
Du kan ikke (og du kan ikke tillate noen andre å) kopiere, endre, lage et derivatverk av, eller på annen måte prøve å trekke ut kildekoden til programvaren eller deler av den, med mindre du uttrykkelig er lovpålagt. å gjøre slik.
Du kan trykke på en kopi, og kan laste ned utdrag av alle sider (e) fra nettstedet vårt for din personlige referanse, og du kan trekke oppmerksomhet fra andre i organisasjonen til materiale som er lagt ut på nettstedet vårt.
Du må ikke endre papir eller digitale kopier av materiale du har skrevet ut eller lastet ned på noen måte, og du må ikke bruke illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafikk separat fra tilhørende tekst.
Vår status (og statusen til identifiserte bidragsytere) som forfattere av materiale på nettstedet vårt må alltid anerkjennes.
«Forté» er et fellesskapsregistrert varemerke for Illinois Tools Works Inc. Du må ikke bruke dette eller noen del av materialet på eller immaterielle rettigheter på nettstedet vårt til kommersielle formål uten å få en lisens til å gjøre det fra oss eller våre lisensgivere. Alle rettigheter er forbeholdt og ingenting på nettstedet vårt skal anses å gi noen personer lisenser eller rettigheter med hensyn til det.
Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned deler av nettstedet vårt i strid med disse bruksvilkårene, vil din rett til å bruke nettstedet opphøre umiddelbart, og du må, etter vårt valg, returnere eller ødelegge kopier av materialet du har laget.

Avhengig av informasjon lagt ut
Kommentarer og annet materiale som er lagt ut på nettstedet vårt er ikke ment å utgjøre råd om hvilken tillit som skal plasseres. Vi fraskriver oss derfor ethvert ansvar og ansvar som følger av enhver avhengighet som plasseres på slikt materiale av enhver besøkende på nettstedet vårt eller av noen som måtte bli informert om noe av innholdet.
Vi garanterer på ingen måte eller aksepterer ansvar for noen aspekter av arbeidet som er utført for deg (eller ikke utføres for deg) av, eller avtaler du inngår med, et bestemt verksted, virksomhet eller person. I alle tilfeller hviler beslutningen om å bruke et verksted, en bedrift eller en person.
Vi vil ikke være part i noen tjeneste eller transaksjon du tar opp med en garasje, virksomhet eller individ, og alle slike transaksjoner er underlagt vilkårene og betingelsene som er avtalt mellom deg og den aktuelle garasjen, bedriften eller den enkelte. Vi er ikke ansvarlig for tap, kostnader eller skader som du påføres som følge av eller i forhold til arbeid utført for deg (eller ikke er utført for deg) av, eller avtaler du gjør med, et verksted, virksomhet eller individuelt medlem av Forté Nor AS, og vi tilbyr ingen forsikringer i så henseende.

Nettstedet vårt endres regelmessig
Vi tar sikte på å oppdatere nettstedet vårt regelmessig, og kan endre innholdet når som helst. Hvis behovet oppstår, kan vi stoppe tilgangen til nettstedet vårt, eller stenge det på ubestemt tid. Noe av materialet på nettstedet vårt kan være utdatert til enhver tid, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere slikt materiale.

Vårt ansvar
Materialet som vises på nettstedet vårt og informasjonen som er tilgjengelig via nettstedet vårt, leveres uten noen garantier, betingelser eller garantier for nøyaktighet, fullstendighet eller hvor aktuell det er. I den grad loven tillater, utelukker vi, andre medlemmer av vår gruppe av selskaper og tredjepart tilknyttet oss, uttrykkelig:
Alle betingelser, garantier og andre vilkår som ellers kan være underforstått ved lov, felles lov eller egenkapitallov; og
ethvert ansvar for direkte, indirekte eller følgeskader eller skader som oppstått av en bruker i forbindelse med nettstedet vårt eller i forbindelse med bruk, manglende evne til å bruke eller resultater av bruken av nettstedet vårt, nettsteder knyttet til det og materiale lagt ut på den, inkludert, uten begrensning, noe ansvar for:

Tap av inntekt;
Tap av virksomhet;
Tap av fortjeneste eller kontrakter;
Tap av forventet sparing;
Tap av data;
Tap av goodwill;

For annet tap eller skade av noe slag, uansett om det oppstår og skyldes skader (inkludert uaktsomhet), mislighold eller på annen måte, selv om det er forutsigbart, forutsatt at denne betingelsen ikke skal forhindre krav på tap eller skade på din materielle eiendom eller eventuelle andre krav på direkte økonomisk tap som ikke er ekskludert av noen av kategoriene angitt ovenfor.
Dette påvirker eller begrenser ikke vårt ansvar for død eller personskade som oppstår som følge av vår uaktsomhet, og heller ikke vårt ansvar for uredelig mispresentasjon eller feiloppstilling om et grunnleggende spørsmål, eller noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lov.
Der du er en forbruker, vil ikke noen bestemmelser i disse vilkårene for bruk som søker å ekskludere eller begrense vårt ansvar ikke gjelde der det ville være ulovlig å gjøre det på grunn av at du er forbruker.

Klager
Informasjon om deg og dine besøk på nettstedet vårt
Vi behandler informasjon om deg i samsvar med personvernreglene våre. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du til slik behandling, og du garanterer at all data som er gitt av deg er nøyaktig.

Laster opp materiale til nettstedet vårt
Hver gang du bruker en funksjon som lar deg laste opp materiale til nettstedet vårt, eller for å ta kontakt med andre brukere av nettstedet vårt, må du overholde innholdsstandardene som er angitt i vår policy for akseptabel bruk. Du garanterer at et slikt bidrag oppfyller disse standardene, og du skadesløsfører oss for brudd på garantien.
Alt materiale du laster opp til nettstedet vårt vil bli ansett som ikke-konfidensielt og ikke-proprietært, og vi har rett til å bruke, kopiere, distribuere og avsløre tredjeparter alt slikt materiale til ethvert formål. Vi har også rett til å røpe identiteten din til tredjepart som hevder at noe materiale som er lagt ut eller lastet opp av deg til nettstedet vårt, utgjør et brudd på deres immaterielle rettigheter, eller deres rett til privatliv.
Vi vil ikke være ansvarlig eller ansvarlig overfor noen tredjepart for innholdet eller nøyaktigheten av materiale som er lagt ut av deg eller noen annen bruker av nettstedet vårt.
Vi har rett til å fjerne noe materiale eller oppslag du legger ut på nettstedet vårt hvis dette etter vår mening ikke er i samsvar med innholdsstandardene som er angitt i vår policy for akseptabel bruk.

Virus, hacking og andre lovbrudd
Du må ikke misbruke nettstedet vårt ved å bevisst introdusere virus, trojanere, eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet vårt, serveren som nettstedet vårt er lagret på eller noen server, datamaskin eller database koblet til nettstedet vårt. Du må ikke angripe nettstedet vårt via et angrep om nektelse av tjenesten eller et distribuert angrepsangrep.
Ved å bryte denne bestemmelsen, ville du begå en straffbar handling i henhold til Computer Misuse Act 1990. Vi vil rapportere ethvert slikt brudd til de relevante rettshåndhevende myndigheter, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å oppgi din identitet til dem. I tilfelle et slikt brudd opphører din rett til å bruke nettstedet vårt umiddelbart.
Vi er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av et distribuert angrepsnekt, virus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datamaskinutstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av nettstedet vårt eller til din nedlastning av noe materiale som er lagt ut på det, eller på et nettsted som er koblet til det.

Kobling til siden vår
Du kan lenke til hjemmesiden vår, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader vårt omdømme eller utnytter det, men du må ikke etablere en lenke på en slik måte at den foreslår noen form for tilknytning , godkjenning eller påtegning fra vår side der ingen eksisterer.
Du må ikke opprette en lenke fra noe nettsted som ikke eies av deg.
Nettstedet vårt må ikke innrammes på noe annet nettsted, og du kan heller ikke opprette en lenke til noen del av nettstedet annet enn hjemmesiden. Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake lenketillatelse uten varsel. Nettstedet du lenker fra må overholde i alle henseender innholdsstandardene som er angitt i vår policy for akseptabel bruk.
Hvis du ønsker å gjøre bruk av materiale på vår side annet enn det som er angitt ovenfor, vennligst adresser forespørselen din til: post@forte.as

Lenker fra siden vår
Der nettstedet vårt inneholder koblinger til andre nettsteder og ressurser levert av tredjepart, er disse koblingene bare gitt for din informasjon. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene, og tar ikke noe ansvar for dem eller for tap eller skade som kan oppstå som følge av din bruk av dem.

Jurisdiksjon og gjeldende lov
Den Norske domstolen vil ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over ethvert krav som oppstår fra, eller er relatert til, et besøk på nettstedet vårt, selv om vi beholder retten til å anlegge søksmål mot deg for brudd på disse vilkårene i hjemlandet eller andre relevante land.
Disse bruksvilkårene og enhver tvist eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med dem eller deres gjenstand eller formasjon (inkludert tvister eller krav) skal styres av og tolkes i samsvar med Norsk lov.

Variasjoner
Vi kan revidere disse vilkårene for bruk når som helst ved å endre denne siden. Det forventes at du sjekker denne siden av og til for å legge merke til eventuelle endringer vi gjør, fordi de er bindende for deg. Noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene kan også erstattes av bestemmelser eller merknader som er publisert andre steder på nettstedet vårt.

Bekymringene dine
Hvis du er bekymret for materiale som vises på nettstedet vårt, kan du kontakte oss på: post@forte.as.
Takk for at du besøker siden vår.